Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Centrum Kształcenia Zawodowego

O instytucji / Sprawozdania finansowe

CKP - Centrum Kształcenia Praktycznego w TARNOBRZEGU

           Centrum Kształcenia Praktycznego powstało w 2001 roku. Wraz z podobnymi instytucjami w innych miastach tworzy na terenie Polski sieć placówek edukacyjnych, udostępniających pracownie zawodowe oraz wykwalifikowaną kadrę zarówno młodzieży, jak i osobom dorosłym dla potrzeb edukacji zawodowej. Zajmujemy istotne miejsce w strukturze edukacji zawodowej, jako placówka mogąca zapewnić odpowiednie warunki dydaktyczne, techniczne, lokalowe i kadrowe do pełnej realizacji podstawy programowej kształcenia w zawodzie, wspierając system kształcenia zawodowego.

            Nasze pracownie zostały doposażone zgodnie ze standardami wynikającymi zarówno z potrzeb nowoczesnej oświaty zawartymi w podstawie programowej kształcenia  kwalifikacji w poszczególnych zawodach jak i wymogami  dotyczącymi  ośrodków egzaminacyjnych   w nowoczesny sprzęt techno- dydaktyczny ze środków unijnych w ramach EFS ,,Wyposażenie CKU, CKP i szkół zawodowych w stanowiska do egzaminów zawodowych” oraz  w ostatnim czasie w ramach realizacji dwóch projektów :

 • „Synergia. Od jakości kształcenia do wzrostu zatrudnienia” - współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w ramach Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4. Poprawa jakości kształcenia zawodowego
 • „Przebudowa Centrum Kształcenia Praktycznego i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tarnobrzegu poprzez przebudowę pracowni  zawodowych  i budynku internatu oraz zakup wyposażenia” - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  na lata 2014 -2020  oś priorytetowa VI  Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ .

       W naszym CKP istnieją i są tworzone pracownie do nauki w wielu bardzo potrzebnych na lokalnym rynku pracy zawodach: technik budownictwa, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik urządzeń sanitarnych, monter zabudowy  robót wykończeniowych w budownictwie, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych  ślusarz, mechanik monter maszyn i urządzeń, elektromechanik, elektryk, technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, technik elektryk.

Naszą ofertę edukacyjną  stanowi:

 • organizowanie i realizowanie zajęć praktycznych i praktyk  dla uczniów ;
 • organizowanie i przeprowadzanie egzaminów z kwalifikacji we współpracy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Krakowie;
 • organizowanie i prowadzenie kursów kwalifikacyjnych, kursów umiejętności zawodowych, egzaminów kwalifikacyjnych dla: pracowników, bezrobotnych  i słuchaczy w pozaszkolnych formach kształcenia;
 • organizowanie i realizowanie doskonalenia dla nauczycieli teoretycznej i praktycznej nauki zawodu;
 • organizowanie i prowadzenie poradnictwa zawodowego i konsultacji dla uczniów i ich rodziców

         Centrum, starając się dostosować swoją ofertę do potrzeb regionalnego rynku pracy, nie zaniedbuje współpracy z innymi instytucjami, zajmującymi się edukacją zawodową, w tym wieloma z zagranicy, dzięki czemu może dostosowywać swą działalność do europejskich trendów w kształceniu zawodowym. Naszą przyszłość wiążemy z dalszym rozwijaniem bazy dydaktycznej poprzez  uczestnictwo w projektach Unijnych oraz nawiązanie ścisłej współpracy z dwoma  powstałymi w naszym regionie klasterami:

 • klaster edukacji zawodowej, 
 • klaster motoryzacyjny    

             Koncepcja funkcjonowania CKP oparta na zasadzie koncentracji wyposażenia i sprzętu techniczno-dydaktycznego w jednym ośrodku z możliwością udostępnienia go uczniom wielu szkół. Taka organizacja bazy sprzętowej w jednym miejscu pozwala na znaczne obniżenie kosztów, dlatego wiele organów prowadzących zdecydowało się na utworzenie centrów kształcenia praktycznego. Dynamicznie zmieniająca się gospodarka wymaga błyskawicznej reakcji placówek realizujących kształcenie zawodowe, w taki sposób, aby umożliwić młodym ludziom, wkraczającym w życie zawodowe, ukształtowanie umiejętności aktualnie poszukiwanych przez pracodawców. Dobrze zorganizowane i przede wszystkim odpowiednio wyposażone CKP jest w stanie praktycznie prawie natychmiast dostosować profil kształcenia do wymogów zawodu.

          Bardzo ważnym elementem w procesie kształcenia praktycznego jest dostęp do nowoczesnych technologii, z którymi absolwent zetknie się w zakładach pracy. CKP uzupełnia ofertę edukacyjną szkół o praktyczną naukę zawodu w zawodach murarz a tynkarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, ślusarz,  technik budownictwa, technik urządzeń sanitarnych, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik mechanik, technik elektryk, technik pojazdów samochodowych. Jednocześnie jest ważnym ośrodkiem egzaminacyjnym , przeprowadzając części praktyczne egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. W procesie edukacyjnym kluczową formę przypisujemy pracowniom spełniającym standardy w tym standardy egzaminacyjne. Zakłada się bezpośredni kontakt uczni z nowoczesnymi technologiami, urządzeniami (systemami) technicznymi.

           Współpracujemy z firmami  SOPRO, KNAUF, SINIAT, CEKOL, ATLAS, MAPEI, WIENERBERGER, GREINPLAST, SELTAR, ZAKŁADY MECHANICZNE MACHÓW, JANTAR- AGD, AUTOMANIA i innymi dzięki pokazom których uczniowie są zaznajamiani na bieżąco z nowinkami budowlanymi. Uczniowie zaznajamiani są z programami komputerowymi:  SOLID- EDGE,  INWERTOR,  AUTO- CAD, NORMA-PRO, AUTO- DATA.

           Rezultatem przyjętej koncepcji kształcenia będą absolwenci a robotnicy wykwalifikowani, technicy z certyfikatem zdanego egzaminu zewnętrznego- przygotowani do dalszego rozwoju i poszerzenia wiedzy. CKP zmierza w kierunku nowego modelu kształcenia zawodowego- nauczania modualnego (połączenie elementów kształcenia modułowego i dualnego) - czyli uczenia się przez działania, kształcenie w rzeczywistych warunkach. Niektóre jednostki modułowe powinny być realizowane u pracodawcy, w firmach a w oparciu o systemy, narzędzia, materiały obecne na rynku pracy a uczeń musi uczyć się na tych systemach, na których będzie pracował. Przykładem takich jednostek modułowych realizowanych przy wsparciu pracodawcy są pokazy i szkolenia firm w naszych pracowniach budowlanych. CKP staje się bardzo ważnym łącznikiem edukacji z przemysłem. Pragniemy budować sprzężenie zwrotne w układzie CKP a pracodawca.

Nasza edukacja zorientowana na kształcenie umiejętności praktycznych  w tym, w formie Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych w kwalifikacjach (formy zaoczne) :

 • B. 09 Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych
 • B. 18 Wykonywanie robót murarskich i  tynkarskich
 • MG. 20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
 • MG.12 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów  pojazdów samochodowych 
 • M. 12 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych  i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

Nasza oferta edukacyjna musi być odpowiedzią na rzeczywiste zapotrzebowanie na kompetencje zawodowe. Pragniemy, aby pracodawcy pomogli nam zorganizować klasy patronackie, praktyki i staże zawodowe i w ten sposób wpływać na  treści i sposób kształcenia.

Centrum Kształcenia Zawodowego

Mikołaja Kopernika 5

39-400 Tarnobrzeg

tel: 15 8221839

e-mail: ckp@oswiata.tarnobrzeg.pl

 

Obiekt przy ul. Świętej Barbary 1c  tel. kontaktowy 515 308 022

Zegar