Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Centrum Kształcenia Zawodowego

Współpraca

Wzajemna współpraca z instytucjami i organizacjami jest zupełnie naturalna, jesteśmy postrzegani jako placówka potrafiąca wykonać drobne usługi (remontowe i wytwórcze) przenosi się to na pozytywne spojrzenie otoczenia na naszą placówkę. Równocześnie CKP ma możliwość organizowania bieżących, wynikających   z programu zajęć w rzeczywistych warunkach. Efektem tych zajęć są wyremontowane pomieszczenia, obiekty małej architektury i inne (prace na rzecz UM Tarnobrzega, tarnobrzeskich przedszkoli, szkół, MOPR, policji)

Współpraca z 15 podmiotami gospodarczymi w ramach Umowy Partnerstwa lokalnego na rzecz aktywizacji tarnobrzeskiego rynku pracy daje :

  • możliwość zaprezentowania oferty edukacyjnej dla młodzieży i dorosłych m. in. w ramach Tarnobrzeskich Targów  Edukacji i Pracy, jest to jeden ze sposobów naboru kandydatów na różnego rodzaju kursy
  •  możliwość znalezienia pierwszej pracy przez wyróżniających się uczniów w efekcie praktyk i zajęć praktycznych u pracodawców.
  • stworzenie nowego modelu kształcenia opartego na współpracy,
  • wyposażenie uczniów w dodatkowe umiejętności konieczne na rynku pracy,
  • zapoznanie się  uczniów  i  nauczycieli z nowoczesnymi technologiami (pokazy firm),
  • warsztaty dla doradcy zawodowego (PADZ- WUP),
  • bieżące odziaływanie na politykę lokalnego rynku pracy,
  • opiniowanie wniosków na nowy kierunek kształcenia (WRRP),
  • stworzenie platformy współpracy na rzecz promocji zatrudnienia, przedsiębiorczości, rozwoju zasobów ludzkich oraz włączania partnerów społecznych w zakresie aktywizacji zawodowej i rozwoju gospodarczego w regionie poprzez podejmowanie inicjatyw w zakresie promocji zatrudnienia, przedsiębiorczości, wzajemnej informacji oraz upowszechniania dobrych praktyk mających na celu poprawę na lokalnym rynku pracy.

 

Placówka współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju.

Współpraca z instytucjami i organizacjami zewnętrznymi ma charakter stały. Działania realizowane przez placówkę we współpracy z instytucjami i organizacjami w środowisku wynikały przede wszystkim z realizacji podstawy programowej. Centrum Kształcenia Praktycznego jest organizatorem praktyk zawodowych dla wszystkich uczniów techników z terenu Powiatu Skarżyskiego. W tym celu współpracuje z ok. 50 podmiotami. CKP współpracuje   z przedsiębiorcami, zakładami przemysłowymi w ramach projektów, które współrealizuje CKP. Przewidują one szkolenia dla uczniów prowadzone przez pracodawców, płatne staże i kursy, w ramach realizowanego działanie 9.4 Projekt: „Synergia. Od jakości kształcenia do wzrostu zatrudnienia”, w tym kurs kompetencji zawodowych dla uczniów CKP we współpracy z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów. Prowadzone są również działania służące utworzenia klasy patronackiej w oparciu o współpracę z PGE Dystrybucja. CKP współpracuje również z Powiatowym Urzędem Pracy, który prowadzi szkolenia dla uczniów z zakresu zachowań na rynku pracy, tworzenia własnych przedsięwzięć gospodarczych. Placówka podejmuje współpracę również z instytucjami społecznymi w celu utrwalania wśród uczniów aktywnych postaw społecznych. Prowadzone są liczne pokazy firm, które prezentują swoje rozwiązania technologiczne, materiały i sprzęt, w trakcie pokazów uczniowie mogą samodzielnie pracować z tymi materiałami, sprzętem i stosować nowoczesne technologie. CKP współpracuje z firmami Mapei, Sopro, Siniat, Blue Dolphin, ATM. SELTAR, Zakłady Mechaniczne Machów,Jantar AGD oraz lokalne  z terenu miasta warsztaty naprawy pojazdów jak i stacje diagnostyczne w ,których  odbywają się dla części zajęcia praktyczne i praktyki miesięczne  .

 

Współpraca placówki ze środowiskiem lokalnym wpływa na ich wzajemny rozwój oraz na rozwój uczniów.

Efektem współpracy Centrum Kształcenia Praktycznego ze środowiskiem lokalnym jest: stałe podnoszenie jakości kształcenia placówki, tworzenie warunków do stałej współpracy szkoły z podmiotami gospodarczymi i instytucjami rynku pracy, służące wyposażeniu absolwentów w narzędzia umożliwiające im samodzielne funkcjonowanie w życiu zawodowym. Dzięki współpracy następuje systematyczna poprawa bazy dydaktycznej i lokalowej placówki, zwiększeniu ulega dostępność do nowoczesnych technologii i szkoleń. Współpraca sprzyja podniesieniu atrakcyjności placówki, jako szkoły wyboru miejsca kształcenia. Utrwala się pozytywny wizerunek placówki w społeczności lokalnej. Przedsiębiorstwa zyskują możliwość realnego wpływu na treści i metody kształcenia w szkole. Dzięki współpracy mają oni możliwość selekcji treści nauczania i kształcenia przyszłych pracowników zgodnie ze swoimi potrzebami. Współpraca z CKP pozwala środowisku lokalnemu uzyskiwać pomoc w zakresie prac wykonywanych przez uczniów w ramach zajęć praktycznych.

Centrum Kształcenia Praktycznego oraz środowisko lokalne odnoszą korzyści wynikające ze współpracy. Jej efektem jest systematyczna poprawa bazy dydaktycznej i lokalowej placówki, zwiększeniu ulega dostępność do nowoczesnych technologii i szkoleń.

Centrum Kształcenia Zawodowego

Mikołaja Kopernika 5

39-400 Tarnobrzeg

tel: 15 8221839

e-mail: ckp@oswiata.tarnobrzeg.pl

 

Obiekt przy ul. Świętej Barbary 1c  tel. kontaktowy 515 308 022

Zegar